Content Top
Trang chủẢnh thành viênHọc tậpCông nghệ thông tin Tiện ích Blogs

Mặt cười
Xin lỗi bạn chưa đăng ký thành viên hoặc bạn đã bị cấm chatbox nên bây giờ bạn chưa thể sử dụng chức năng này. Xin vui lòng đăng ký thành viên để được tham gia chatbox ngay từ bây giờ

Zing
What to Type Resulting Graphic Meaning
:web: Web Web
:prospect: Prospect Prospect
:016: 016 016
:smells: Smells Smells
:006: 006 006
wow Expect Expect
:grimace: Grimace Grimace
:cake: Cake Cake
:kiss: Kiss Kiss
:awkward: Awkward Awkward
:Music: Music Music
@-) 033 033
:thunder: Thunder Thunder
:matngau: mat ngau mat ngau
:018: 018 018
:shopping: Shopping Shopping
:010: 010 010
:football: Football Football
:gaolbird: Gaolbird Gaolbird
:congratulate: Congratulate Congratulate
:infatuated: Infatuated Infatuated
b-( Battered Battered
:monster: Monster Monster
:045: 045 045
:pig: Pig Pig
:heodeu: heodeu heodeu
:027: 027 027
:research: Research Research
O:) 013 013
:superman: Superman Superman
:004: 004 004
8-x Deathhead Deathhead
:Happy: Happy Happy
=(( Breakheart Breakheart
:meeting: Meeting Meeting
:053: 053 053
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:wash: Wash Wash
:please: Please Please
:( 017 017
:simper: Simper Simper
:D 007 007
:chém Fierce Fierce
:ghost: Ghost Ghost
:complaint: Complaint Complaint
:king: King King
:basketball: Basketball Basketball
:mummy: Mummy Mummy
:034: 034 034
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:khoc: khoc to khoc to
:@ 021 021
:savage: Savage Savage
:(( 011 011
:swimming: Swimming Swimming
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:P 001 001
:coy: Coy Coy
:incense: Incense Incense
:bemused: Bemused Bemused
$-) Moneygrubber Moneygrubber
:051: 051 051
:peep: Peep Peep
:welcome: Welcome Welcome
:-h 029 029
:rain: Rain Rain
:G9 014 014
:snicker: Snicker Snicker
:005: 005 005
:dining: Dining Dining
:handshake: Handshake Handshake
:bulb: Bulb Bulb
:mail: Mail Mail
:aliens: Aliens Aliens
:no: No No
:vampire: Vampire Vampire
:dachat: da chat da chat
~O) Coffee Coffee
:Sick: Sick Sick
:-$ 009 009
:flower: Flower Flower
:gasmask: Gasmask Gasmask
:cheers: Cheers Cheers
:kick: Kick Kick
:Batman: Batman Batman
:moon: Moon Moon
=P~ 040 040
:pitiful: Pitiful Pitiful
:)] Telephone Telephone
:huy: hix hix
:022: 022 022
:santa-claus: Santa Claus Santa Claus
:d 012 012
:surrenders: Surrenders Surrenders
:)) 003 003
:Cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:x Heart Heart
:bomb: Bomb Bomb
:moneybags: Moneybags Moneybags
:052: 052 052
:ok: Ok Ok

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:00

Edit Lý Công Hiệp™
Copyright © VietVBB Team.
vBCredits I v. 1.5.1 Gold ©2001-2010, PixelFX Studios Ltd.
Domain & hosting được tài trợ bởi công ty ITI Solution


Bottom Corner